Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

BKO en SKO

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

For English, follow this link.

Sinds de jaren negentig is de Universiteit Utrecht een van de voorlopers op het gebied van docentprofessionalisering in het wetenschappelijk onderwijs. Uitgangspunt is hierbij dat de kwaliteit van het wetenschappelijk personeel de kwaliteit van het universitaire onderwijs en onderzoek bepaalt. Daarom stelt de Universiteit Utrecht eisen aan degenen die taken in het onderwijs en onderzoek vervullen. Deze eisen zijn vertaald naar een universitair kwalificatiesysteem, waarvoor sinds oktober 2021 een nieuwe universitaire regeling van kracht is. Deze universitaire regeling omvat een specificering van de inhoud van de kwalificaties en procedurele vereisten voor de verwerving ervan. Ten gevolge van deze nieuwe regeling, zijn de procedures rondom het BKO- en SKO-traject veranderd en is er een nieuwe faculteits-brede BKO/SKO commissie geïnstalleerd.

Afronden BKO-traject onder oude regeling

Ben je voor februari 2022 gestart met je BKO-traject, d.w.z je opleidingsplan is voor die datum goed gekeurd door de BKO/SKO commissie van het departement Farmaceutische Wetenschappen, dan kan je je BKO-traject tot uiterlijk 1 oktober 2023 afronden onder de oude regeling. Voor een beschrijving van de betreffende procedure, zie oude BKO/SKO procedure.

De belangrijkste veranderingen voor het BKO-traject:

  • Het opleidingsplan is vervangen door een zogenoemd ontwikkeldocument. In dit ontwikkeldocument geef je weer wat je tijdens het BKO-traject gaat doen om aan de vereiste BKO-competenties te voldoen. Het ontwikkeldocument leg je ter goedkeuring voor aan de facultaire BKO/SKO-commissie.
  • De farmacie-specifieke BKO-leergang wordt per 2023 niet meer aangeboden. In plaats daarvan wordt er een bèta-brede BKO-leergang ontwikkeld, welke in september 2023 voor het eerst zal starten.
  • Het BKO-traject kan worden afgerond wanneer het BKO-portfolio door de BKO/SKO commissie als voldoende wordt beschouwd. Er vindt dus, in tegenstelling tot de oude procedure bij Farmacie, niet meer altijd een gesprek plaats.

De belangrijkste veranderingen voor het SKO-traject:

  • Het is voor het verkrijgen van de SKO-kwalificatie niet meer voldoende om op een zeker moment een SKO-portfolio in te leveren en je competenties aan de hand daarvan te laten beoordelen. Er wordt verwacht dat je bij start van je SKO-traject een ontwikkeldocument opstelt en deze ter goedkeuring aan de BKO/SKO-commissie voorlegt.

Wil je starten met je BKO- of SKO-traject, lees dan alles over de BKO- en SKO-regeling, de procedures en de bijbehorende BKO-leergang op intranet, hier vind je ook het format van het ontwikkeldocument.

Aanmelden voor het BKO- of SKO-traject kan bij de secretaris van de facultaire BKO/SKO-commissie, Susannah Standing, via science.bko.sko@uu.nl.

Mocht je elders een BKO, SKO of soortgelijke kwalificatie hebben behaald, dan kom je mogelijk aanmerking voor een verkort traject of vrijstelling. Neem dan contact op met Susannah Standing, via science.bko.sko@uu.nl.

Ondersteuning

BKO-leergang: Gedurende het BKO-traject volg je de facultaire BKO-leergang of, eventueel, de UU-brede BKO-leergang, welke georganiseerd wordt vanuit Onderwijsadvies & Training. Dit is een verplicht onderdeel van het BKO-traject. Vanuit de commissie wordt sterk aangeraden om deel te nemen aan de facultaire BKO-leergang omdat deze beter aansluit op wat er van je verwacht wordt als docent binnen Farmacie. Hiernaast draagt deelname aan deze leergang bij aan je binding met de facultaire docentencommunity, wat het makkelijker maakt je weg te vinden binnen de onderwijsorganisatie. De BKO-leergang wordt verzorgd door trainers van Onderwijsadvies & Training (O&T) van de Universiteit Utrecht. De deelnemers aan de leergang treden op als sparringpartners en je tutor kan als klankbord dienen.

SKO-traject: Voor eenieder die toe wil werken naar zijn SKO-kwalificatie zijn er verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar.
1. De SKO startbijeenkomst, waar je gaat verkennen wat wordt verstaan onder senioriteit in het onderwijs. Deze meeting is heel waardevol als je twijfelt over het wel of niet starten met een SKO-track en meer helderheid wilt over de eisen voor een SKO.
2. Het SKO portfolio traject, waarin je onderwerpen bediscussieert die relateren aan de SKO-competenties en aan je SKO-portfolio gaat werken.
3: De tweedaagse SKO-schrijfretraite, waarin je je volledig focust op het schrijven van je SKO-portfolio.

Voor meer informatie, zie de informatie pagina Onderwijsadvies & Training. Voor het volgen van één van deze ondersteuningsactiviteiten moet je schriftelijk toestemming vragen bij het onderwijsmanagementteam (OW-MT) van het departement via science.owi.pharm@uu.nl en moet je toestemming van je leidinggevende hebben.

Portfolio schrijfdagen: Het departement Farmaceutische Wetenschappen organiseert een aantal keer per jaar BKO/SKO-portfolio schrijfdagen. Het doel van deze dagen is het faciliteren van je schrijfproces. Enerzijds door met je mee te denken over de opzet van je portfolio en de aanpak van je schrijfproces; anderzijds door je de kans te geven de dingen waar je tegenaan loopt te bediscussiëren met peers. Docenten geven aan deze dagen als erg nuttig te ervaren, met name omdat ze op deze manier even dedicated tijd inplannen om aan hun portfolio te werken en dat ze door samen te sparren sneller vooruitkomen in hun schrijfproces.  Zou je graag deelnemen aan één van de volgende schrijfdagen, neem dan contact op met science.owi.pharm@uu.nl.