Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Blauwdruk 2015

In het Domein specifieke referentiekader Farmacie worden het kennisdomein van de farmacie, de wettelijke kaders en de doelstellingen van de bachelor- en masteropleidingen Farmacie beschreven. Het raamplan beschrijft de landelijke eindtermen van de universitaire opleiding tot basisapotheker en gebruikt daarbij het CanMEDS-model als raamwerk voor het formuleren van de competenties van de basisapotheker.

De Blauwdruk bachelor Farmacie en de Blauwdruk master Farmacie voor het nieuwe farmaciecurriculum vormen de basis van een integrale herziening van het ‘oude’ curriculum dat in 2000 werd ontworpen. Enkele belangrijke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de noodzaak om het curriculum te herzien. Zo hebben zich de laatste jaren aanzienlijke veranderingen voltrokken ten aanzien van de beroepsuitoefening van de apotheker. De maatschappelijke vraag naar een apotheker die verantwoordelijkheid kan dragen voor productzorg én patiëntenzorg, meer dan voorheen, is een belangrijke aanleiding om het curriculum herzien. Verder is er in het farmaceutische wetenschappelijke onderzoek en in de huidige gezondheidszorg meer en meer aandacht voor complexere geneesmiddelen, zoals biopharmaceuticals. Deze ontwikkeling vraagt om een brede inhoudelijke bijstelling van het zowel het  bachelor- als het mastercurriculum. Bovendien bieden nieuwe onderwijskundige inzichten en moderne technologieën tal van mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren.

Het departement Farmaceutische Wetenschappen beschouwt het als een uitdaging om een toonaangevende en moderne opleiding Farmacie te ontwikkelen die beantwoordt aan de huidige eisen die gesteld worden door wetenschap en maatschappij, maar die ook voorbereid is op de toekomst en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het farmaceutische veld. In februari 2015 zijn twee curriculumcommissies voor de bachelor Farmacie (CURC BA) en de master Farmacie (CURC MA) ingesteld, die de opdracht hebben gekregen nieuwe curricula te ontwerpen die met ingang van september 2016 van start zijn gegaan. Het nieuwe programma moet recht doen aan de veranderingen binnen het farmaceutische wetenschappelijke onderzoeksveld en het werkveld van apothekers en inspelen op de nieuwste onderwijskundige inzichten en mogelijkheden. De twee CURCs hebben bij de ontwikkeling nauw samengewerkt om een goede afstemming van beide programma’s alsmede een gezamenlijke onderwijsvisie te borgen.

Een exemplaar van de blauwdruk bachelor Farmacie of/of master Farmacie kun je aanvragen bij het onderwijsinsituut.